Chúng tôi rất tiếc; biểu mẫu này đã đóng. Ngừng nhận đơn đăng ký vào 5 pm Thứ Sáu, ngày 25 Tháng Chín. Vui lòng truy cập www.prosperportland.us/COVID-19-business-resources để xem một danh sách các nguồn trợ giúp khác.